Algemene Voorwaarden NoCo2

Algemene voorwaarden NoCo2 B.V.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NoCo2 B.V. (hierna: NoCo2) en op iedere overeenkomst (al dan niet op afstand) tussen NoCo2 en de klant, al dan niet handelend in het kader van beroep of bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NoCo2 voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij NoCo2 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NoCo2 niet.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. In geval er sprake is van koop op afstand, kan NoCo2 zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien NoCo2 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant, door middel van daden van gerechtelijke uitvoering dan wel andere gebeurtenissen jegens de klant, wordt geschokt behoudt NoCo2 zich het recht voor om van de klant een redelijke waarborgsom te eisen. Indien de klant weigert hieraan te voldoen, behoudt NoCo2 zich het recht voor haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden. Bij ontbinding van de overeenkomst door NoCo2 op grond van dit lid, is de klant verplicht de bestelling onverwijld te retourneren.

Herroepingsrecht van consument

 1. In geval van koop op afstand kan de klant, zijnde een consument die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. NoCo2 mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.
 2. Aan een klant die geen consument is en dus handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf komt geen bedenktijd toe. Aan een klant die wel consument is, maar niet heeft gekocht op afstand, komt eveneens geen bedenktijd toe. In dit geval geldt: zodra de klant een aanbod van NoCo2 heeft aanvaard, is de overeenkomst gesloten en volgen daaruit over en weer verplichtingen.
 3. De in artikel 9 genoemde bedenktijd voor consumenten gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 4. In geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat de in artikel 9 genoemde bedenktijd voor een consument in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 5. Indien NoCo2 de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt aan een klant, zijnde een consument, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd.
 6. Indien de informatie ten behoeve van een consument binnen de termijn van twaalf maanden alsnog wordt verstrekt, verstrijkt de bedenktijd veertien dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 8. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 9. Als de klant, zijnde een consument, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de NoCo2.
 10. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) NoCo2.
 11. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door NoCo2 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 13. De klant draagt zelf de kosten van het terugzenden van het product.
 14. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant aan NoCo2 een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door NoCo2 is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Indien de dienst volledig is uitgevoerd, bestaat geen recht op herroeping en is de klant het volledig overeengekomen bedrag aan NoCo2 verschuldigd.
 15. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 16. Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Verplichtingen NoCo2 bij herroeping door consument

 1. Als NoCo2 de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. NoCo2 vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door NoCo2 in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij NoCo2 aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. NoCo2 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft NoCo2 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Levering

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gedurende het vervoer van de producten berust bij de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit geldt ook voor leveringen die geschieden door of in opdracht van NoCo2. Het staat de klant vrij om de goederen zelf op te komen halen bij NoCo2 of zelf een vervoerder in te schakelen. In geval van een klant zijnde een consument die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, berust het risico van het vervoer tot aan de aflevering bij NoCo2, tenzij de klant zijnde een consument zelf een vervoerder aanwijst
 2. Bij de aflevering dient de klant, al dan niet handelend in het kader van een beroep of bedrijf, te tekenen voor ontvangst, waarbij de klant dient te tekenen dat hij de levering heeft gecontroleerd. Heeft de klant niet ervoor getekend dat hij de levering bij ontvangst heeft gecontroleerd, kan NoCo2 niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade of tekortkomingen.
 3. Na de installatie dient de klant, al dan niet handelend in het kader van een beroep of bedrijf, te tekenen voor akkoord nadat de installatie is voltooid. Indien de klant hiervoor niet heeft getekend, kan NoCo2 niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of tekortkomingen.
 4. Indien de klant zijnde een consument die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of op vervanging van de zaak inroept, blijft deze zaak voor risico van de NoCo2.
 5. Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van opgegeven leveringstermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
 6. Bij consumentenkoop levert NoCo2 de zaken onverwijld en in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. In de overeenkomst zelf kan een andere termijn worden overeengekomen.
 7. Overmacht schorst overeengekomen leveringstermijnen en geeft de klant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: onderbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand.
 8. Onverminderd het risico dat ligt bij de klant tijdens en na het vervoer van het bestelde product, behoudt NoCo2 zich het eigendomsrecht voor over de vervoerde en geleverde producten, totdat het product geheel door de klant is voldaan. De door NoCo2 geleverde goederen, die ingevolge het voorgaande onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 9. Kosten van aflevering, die van weging en telling daaronder begrepen, komen ten laste van NoCo2, tenzij de klant de vervoerder aanwijst.
 10. Kosten van afhalen komen ten laste van de koper.

Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij aflevering van de producten. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dient de klant op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen het verschuldigde bedrag te voldoen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden. Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NoCo2 te melden.
 3. Indien de klant, zijnde een consument die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NoCo2 is gewezen op de te late betaling en NoCo2 de klant schriftelijk een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NoCo2 gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten komen overeen met de Wet normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende besluit.
 4. Indien de klant, die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze van rechtswege zonder ingebrekestelling over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en is NoCo2 gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien de klant na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim is de overeenkomst na te komen, is de klant een boete verschuldigd van 2% bovenop de wettelijke handelsrente, met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.000,-.
 5. Indien de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is NoCo2 bevoegd haar verplichtingen op te schorten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen. NoCo2 behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien de klant in verzuim verkeert. De klant is verplicht de goederen onverwijld terug te zenden nadat NoCo2 de overeenkomst op grond van wanprestatie heeft ontbonden. Indien de waarde van de goederen al dan niet door beschadiging is verminderd, dient de klant deze waardevermindering aan NoCo2 te vergoeden. Indien NoCo2 schade lijdt wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de klant, is de klant verplicht de schade die NoCo2 lijdt aan haar te vergoeden. De schadevergoeding bedraagt minimaal 40% van de factuurwaarde. NoCo2 behoudt zicht het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan 40% van de factuurwaarde.
 6. Indien er een betalingsregeling is overeengekomen, is het volledige bedrag direct en ineens opeisbaar indien er één betalingstermijn niet of niet tijdig is voldaan door de klant.
 7. NoCo2 heeft het recht om aan de klant te verzoeken een pandrecht te vestigen op de geleverde goederen, indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting om het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten te voldoen.
 8. NoCo2 is bevoegd alle of een deel van haar vorderingen op de klant te verpanden aan een derde (factoringmaatschappij). Indien de vordering wordt verpand, is deze derde als pandhouder exclusief bevoegd om nakoming te eisen van de klant en betaling in ontvangst te nemen.

Klachten en schade

 1. De klant dient in geval van zichtbare gebreken tijdig te klagen. Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien deze niet binnen vijf dagen na levering per aangetekend schrijven aan NoCo2 worden gericht. Ook worden klachten niet aanvaard indien het geleverde product een manipulatie heeft ondergaan.
 2. In geval van verborgen gebreken dient de klant binnen veertien dagen na de ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven het gebrek aan NoCo2 te hebben gemeld. In geval van consumentenkoop bedraagt de klachttermijn bij verborgen gebreken twee maanden conform artikel 7:23 BW.
 3. NoCo2 is in geval van een ondeugdelijk product en een tijdige gegronde klacht hierover slechts verplicht de factuurwaarde en eventuele door de klant betaalde kosten van levering en terugzending te vergoeden aan de klant. NoCo2 is niet aansprakelijk voor schade die verder reikt dan de voorgaande zin. NoCo2 behoudt zicht het recht voor om naar eigen keuze ofwel het product te repareren, te vervangen of de factuurwaarde terug te betalen onder terugzending van het product.
 4. Indien een klant een ondeugdelijk product wenst te retourneren, zal dit uitsluitend geschieden in originele staat, met toestemming van NoCo2 en conform instructies van NoCo2. Het terugnemen van producten houdt nimmer een erkenning van aansprakelijkheid in. NoCo2 behoudt zich het recht voor een door de klant geretourneerd product nader te onderzoeken.
 5. NoCo2 is, onverminderd artikel 42 van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door haarzelf of door haar geleverde producten aan een klant die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NoCo2. In geval van een consument is NoCo2 slechts aansprakelijk voor zover dit volgt uit de wet.

Garantie

 1. Indien de fabrikant een garantietermijn geeft die langer is dan wettelijk bepaald of langer dan met NoCo2 is overeengekomen, dan bindt dat NoCo2 niet. De klant dient zich rechtstreeks tot de fabrikant te wenden indien de fabrikant een langere garantietermijn geeft dan is overeengekomen met NoCo2.
 2. Indien binnen de garantietermijn een product wegens een gebrek wordt omgewisseld, vangt er geen nieuwe garantietermijn aan.
 3. NoCo2 verleent 24 maanden garantie op de installatie van producten (dienst).
 4. NoCo2 verleent 60 maanden garantie op door haar geleverde producten, tenzij de fabrikant een kortere duur garandeert. Dan geldt de garantietermijn van de fabrikant. Indien de fabrikant een langere duur garandeert, geldt hetgeen is vermeld in artikel 46.
 5. Een klant die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is verplicht het arbeidsloon in geval van reparatie of vervanging van een product dat valt onder productgarantie te vergoeden. Een klant die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf is niet verplicht het arbeidsloon te vergoeden.

Overige bepalingen

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de klant verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechtsverhouding tussen de klant en NoCo2 wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen.

NoCo2 is gevestigd in Emmen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63053594.

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?

Neem contact op met NoCo2 voor meer informatie, een advies van één van onze adviseurs of een offerte.