Privacyverklaring NoCo2

NoCo2 B.V. (adres: Nijbracht 148, 7821 CE Emmen) verzamelt persoonsgegevens over u via www.noco2.nl. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

De heer S.F. Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van NoCo2. Deze is te bereiken op sdijkstra@noco2.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u zich heeft aangemeld voor onze (digitale) nieuwsbrieven, informatie gaat aanvragen, een offerte gaat aanvragen, een order gaat plaatsen, een factuur dient of wilt ontvangen en voor supportwerkzaamheden. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de volgende gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De uitvoering van een overeenkomst.
 • Uw uitdrukkelijk gegeven toestemming
 • Een gerechtvaardigd belang

Wij verzamelen de volgende gegevens over u:

 • Bedrijfsnaam of naam van de organisatie.
 • Adresgegevens van het bedrijf en telefoon, telefax, e-mailadres en website-adres.
 • Contactpersoonsgegevens.
 • Gegevens zoals Kamer van Koophandel-, en BTW-nummer, bankrekeningnummer, gegevens over uw organisatie zoals aantal medewerkers, branche, sector en aanvullende informatie.
 • Gegevens over uw installatie
 • Privé contactgegevens bij een consument, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en type installatie.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag, zoals teksten, foto’s en afbeeldingen die gebruikt worden voor het verwerken van uw opdrachten aan NoCo2.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor:

 • het verlenen van dienstverlening;
 • het uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • uw bestelling af te kunnen handelen;
 • onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 • gegevens voor support op onze installaties, zoals garantietype- en duur, abonnement en type installatie;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • statische informatie;

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. Dit is in ieder geval niet langer dan 5 jaar na de einddatum van een overeenkomst.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan:

 • De firma Perfectview voor het gebruik van de gegevens in de door NoCo2 gebruikte CRM programma voor verkoop- en supportdoeleinden.
 • Mailchimp voor het versturen van digitale nieuwsbrieven.
 • Getaweb waar onze website en webshop wordt gehosted (MySQL database).
 • Microsoft in verband met e-mailverkeer.
 • Social media kanalen en andere applicaties van NoCo2 voor referentiedoeleinden.
 • Derden leveranciers die door NoCo2 worden ingeschakeld voor installatie- en/of supportwerkzaamheden.
 • Toezichthoudende autoriteiten.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Als wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zullen we een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten. In die overeenkomst spreken wij af dat de derde de persoonsgegevens even goed dient te beschermen als wij. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens. Zie verder hieronder bij het paragraaf over cookies.

Minderjarigen

Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig. Na het geven van die toestemming mogen de ouders of voogd de gegevens die zijn doorgegeven altijd aanpassen of verwijderen. Zodra we merken dat er géén toestemming is gegeven doen we er alles aan om zo snel mogelijk alle persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies

NoCo2 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@noco2.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals het tijdig updaten van onze programmatuur en door te registreren waar de gegevens zich bevinden. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?

Neem contact op met NoCo2 voor meer informatie, een advies van één van onze adviseurs of een offerte.